Husordensregler

Husordensregler per 21.April 2016

Nedlastbar versjon her: Husordensregler_21_04_2016.pdf

Pkt 1   FORMÅL

Husordensreglene skal sikre beboerne i sameiet ro og orden. Hver enkelt sameier og eventuell leietaker er ansvarlig for at bestemmelsene blir overholdt. Bruken av leilighetene og fellesområdene skal være slik at man ikke er til sjenanse for sine naboer. Husordensreglene er hjemlet i sameiets vedtekter § 10.

Pkt 2   STØY

Generelt skal det være nattero i leilighetene etter kl 2300. Ved festlige anledninger som varer ut over denne tid er det et krav at vinduer/dører holdes lukket og at musikkanlegg dempes. Eventuelt vedlikeholdsarbeid hvor støy er et problem, skal legges til ukedager og være avsluttet innen kl 2100. Klager på sjenerende støy skal som hovedregel tas direkte mellom berørte parter. Hvis denne fremgangsmåten ikke fungerer, henvender man seg skriftlig til sameiets styre som vil forfølge saken.

Pkt 3   SØPPEL OG AVFALL

Det er et krav at alle beboerne lojalt følger kommunens pålegg om kildesortering. Alt vanlig søppel og avfall skal være godt innpakket i korrekt type søppelpose før det kastes i anvist søppelcontainer. Ved henvendelse til kommunen vil man få tilsendt detaljert informasjonsmateriell om hvilke regler som gjelder. Eventuelle merkostnader ved feil bruk av søppelanlegget vil bli fakturert den enkelte sameier direkte.

Pkt 4    DYREHOLD

Generelt er dette tillatt. Eier skal til enhver tid holder disse under kontroll og det er ikke tillatt å slippe løs husdyr på egenhånd i fellesområdene uten tilstedeværelse fra eier. Eier sørger også for at husdyrenes etterlatenskaper ikke blir liggende igjen på sameiets fellesområder. Ved gjentatte skriftlige klager har styret fullmakt til å trekke slik tillatelse tilbake for den aktuelle seksjonen.

Pkt 5   FELLESOMRÅDER OG ANLEGG

Beboerne har et felles ansvar for at området generelt fremtrer som ryddig og velordnet. Det er ikke anledning til å oppbevare private gjenstane r på fellesområder uten at det er gitt tillatelse fra styret.

Hver sameier har plikt til å delta på dugnad når dette er bekjentgjort av styret. Normalt vil dette være aktuelt hver vår, dugnadsinnsatsen kan eventuelt utføres når det passer den enkelte, dog etter avtale med styret.

Den enkelte sameier og dennes husstand har bruksrett til én garasjeplass. Med bruksretten følger det en plikt til å påse at garasjeplassen i det daglige brukes til parkering av eget motorkjøretøy. Utleie av egen garasjeplass tillates, men kun internt innen sameiet.

Bruken av uteparkeringen er regulert grunnet begrenset antall parkeringsplasser. For å kunne stå parkert ute må man ha et synlig parkeringsoblat i bilen, dette får man ved å henvende seg til styret. Oblatet er unikt til husstanden og hver sameier kan få tildelt det antall som er fastsatt av styret, et antall som er likt for alle. Parkeringsoblatet er ikke tillatt utleid i noen som helst form og misbruk kan medføre inndragning av oblatet.

Uteparkeringen kontrolleres av et privat parkeringsselskap. Det er kun lov å stå parkert på anviste områder i sameiet. Parkering utenfor disse områdene vil føre til et gebyr, herunder regnes område foran søppelskur, på vaskeplassen ihht anvisning på skilt, fortauene, grønt arealer og der man ellers er til hinder for fremkommeligheten. Det er forbudt å parkere avskiltede biler, med eller uten oblat, disse vil bli tauet bort fra uteparkeringen. Herunder også tilhengere. Uteparkeringen er forbeholdt personbiler og større kjøretøy, med eller uten oblat. Kjøretøy som ikke kan parkeres naturlig på området henstilles til annen parkering utenfor sameiet. Noen av parkeringsplassene ute er forbeholdt  gjesteparkering. Disse er skiltet. Beboere i sameiet har ikke anledning å benytte disse plassene, hverken med eller uten oblat. Alle overtredelser av parkeringsreglene vil kunne medføre et gebyr og bortauing for eiers egen regning og risiko. Klager på urettmessige gebyr rettes til parkeringsselskapet og ikke styret.

Det er ikke tillatt å benytte verken utvendige eller innvendige parkeringsplasser som lagringsplass for båt, bilhenger, campingvogn, møbler eller lignende. Disse vil kunne fjernes for eiers egen regning og risiko.

Styret har både rett og plikt til å føre tilsyn med bruken av fellesområdene. Eventuelle brudd på husordensreglene og vedtektene skal påtales skriftlig før man forfølger saken med tyngre virkemidler

Sameierne plikter å følge vedtak om at alle skal ha hvit postkasse av type Menova Stål 30 Hvit. Postkasser skal være navnemerket med stort postkasseskilt (58x94mm) - hvit bakgrunn, sort tekst. Sameier plikter å skifte skilt for egen regning ved behov. Postkassene kan merkes med klistremerke for at man ikke ønsker uadressert reklame. Annen merking på postkassene er ikke tillatt, herunder teip, tusj, andre skilt osv. Det er heller ikke tillatt å henge privat reklame, annonser osv på postkassestativet.